blog

การเข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ประจำเดือนพฤษภาคม 2566

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 นายสุทัด ปะสาวะถา ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบึงกาฬ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมโครงการ “ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดบึงกาฬ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม ตำบลสมสนุก อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ เพื่อนำบริการไปสู่ประชาชนในพื้นที่ในรูปแบบการบริการเคลื่อนที่และเคาน์เตอร์บริการในลักษณะหน่วยบริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) เป็นการอำนวยความสะดวกในการบริการประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบเกี่ยวกับภารกิจของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม ซึ่งได้รับการตอบรับจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี

แท็กข่าวสาร

จังหวัดเคลื่อนที่