ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา และเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป 

หน่วยสอบ