blog

โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมผลิตภัณฑ์เด็กและเยาวชนตามแนวทางยกระดับการศึกษาและพัฒนาอาชีพฯ

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน โดย ศูนย์สร้างโอกาสและบริการด้านอาชีพเด็กและเยาวชน สำนักงานเลขานุการกรม จัด "โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมผลิตภัณฑ์เด็กและเยาวชนตามแนวทางยกระดับการศึกษาและพัฒนาอาชีพและแนวทางเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคประชาสังคมทางด้านการศึกษาและอาชีพ ภายใต้กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการศูนย์สร้างโอกาสในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน" โดยได้รับเกียรติจาก พ.ต.ท.วรรณพงษ์ คชรักษ์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พร้อมด้วย นางนลินนาถ ไกรนรา รองอธิบดีกรมพินิจฯ เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานการศึกษาดูงานในสถานประกอบการเครือข่ายของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทั้ง 6 กลุ่ม
ในการนี้ คุณชลลดา พรหมเดชไพบูลย์ ประธานมูลนิธิชลลดา ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อเรื่อง “บทบาทของมูลนิธิเพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชน ในความดูแลของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน" และ คุณวิเชียร เนียมน้อม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อเรื่อง “การจัดการศึกษาระบบทวิภาคีและวิชาชีพศึกษาเพื่อเด็กและเยาวชน” พร้อมทั้งร่วมหารือถึงแนวทางการยกระดับการศึกษาและพัฒนาอาชีพของเด็กและเยาวชนกับคณะผู้เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 - 26 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องลาเวนเดอร์ 1 ชั้น 3 อาคาร TK. 3 โรงแรม TK. Palace Hotel & Convention ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

แท็กข่าวสาร

ประชาสัมพันธ์