blog

โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมผลิตภัณฑ์เด็กและเยาวชนตามแนวทางยกระดับการศึกษา และพัฒนาอาชีพฯ

          วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 นายโกมล พรมเพ็ง รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ร่วมเป็นเกียรติใน "โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมผลิตภัณฑ์เด็กและเยาวชนตามแนวทางยกระดับการศึกษาและพัฒนาอาชีพและแนวทางเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคประชาสังคมทางด้านการศึกษาและอาชีพ ภายใต้กิจกรรมที่ ๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการศูนย์สร้างโอกาสในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน" โดย เวลา 09.30 น. รองอธิบดีฯ และคณะผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้เดินทางไปยังวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เพื่อรับฟังบรรยายการจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี และศึกษาดูงานระบบการเรียนการสอนห้องปฏิบัติการ โดยได้รับเกียรติจาก คุณวิเชียร เนียมน้อม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และคณะ ให้การต้อนรับและร่วมบรรยาย

           ต่อมา เวลา 13.30 น. ได้เดินทางไปยังสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เพื่อศึกษาดูงานสถานประกอบการเครือข่ายและรับฟังการบรรยายความเป็นมาของโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะเด็กและเยาวชน เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ หลักสูตร : กิจการร้านกาแฟเบื้องต้น โดย คุณสันติพร อัมพรมหา ผู้จัดการทั่วไปปฏิบัติการ (Kudsan & Bellinee's) จากนั้น รับฟังการบรรยาย "โครงการสานฝันปั้นเชฟ" โดย คุณพีรธน เกษมศรี ณ อยุธยา รองประธานกรรมการมูลนิธิเชฟแคร์ส และ Chef Content Strategy, Investment and Partnership Officer ของเครือ ซี.พี และศึกษาดูงาน ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์, ร้าน Bellinee's Bake & Brew สาขา Swan lake, ร้าน Kudsan สาขา The Tara, อาคาร Food Technology และ Chef Cares Dream Academy พร้อมทั้งรับฟังบรรยายกระบวนการสรรหาและการเตรียมความพร้อมของเด็กและเยาวชนก่อนเข้ารับ การฝึกปฏิบัติ ณ อาคาร The Tara ชั้น B 1 ห้อง B 105 โดย คุณกวิฐาร์พรณ์ จาตุรนต์ภากร รองผู้จัดการทั่วไปส่วนงานพัฒนาทักษะและมาตรฐานสินค้า บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) 

          โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการประสานงานระหว่างศูนย์สร้างโอกาสฯ และศูนย์ฝึกและอบรมฯ ทั่วประเทศ เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กและเยาวชนได้เข้าใจถึงแนวทางการดำเนินงานกับสถานประกอบการ เครือข่าย และเพื่อสร้างความเข้าใจในแนวทางการเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนเข้าสู่สถานประกอบการครบทุกมิติ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 37 คน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ โรงแรม TK. Palace Hotel & Convention ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา คณะผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้เดินทางไปศึกษาดูงานยัง บริษัท อูซูอิ อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี อีกด้วย

แท็กข่าวสาร

ประชาสัมพันธ์