blog

โครงการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในสถานที่ควบคุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. นางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรและเป็นประธานปิด "โครงการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในสถานที่ควบคุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566" กิจกรรมที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพวิทยากรตัวคูณด้านการควบคุมดูแลเด็กและเยาวชนและการบริหารจัดการเหตุสภาวะฉุกเฉินในสถานที่ควบคุม โดยมี นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ พนักงานพินิจ และเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ จากศูนย์ฝึกและอบรมฯ ทั่วประเทศ จำนวน 40 คน ตลอดจน คณะทำงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานด้านการควบคุมดูแลเด็กและเยาวชน ทั้งองค์ความรู้ ทักษะ เจตคติ และประสบการณ์ เพื่อให้สามารถปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบของทางราชการ และนำไปต่อยอดเพื่อเพิ่มทักษะให้กับบุคลากรอื่นๆ ในหน่วยงานได้ โครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 - 26 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

แท็กข่าวสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์